Công trình » Khu dân cư
Phương án điều chỉnh thiết kế kỹ thuật chung cư HR1 -Quận 7