Công trình » Thiết kế nhận diện thương hiệu
Hệ thống nhận diện thương hiệu MYM

Hệ thống nhận diện thương hiệu MYM cung cấp
những quy tắc cơ bản khi sử dụng tên thương hiệu
MYM trong các ấn phẩm văn phòng, vật dụng và hệ
thống biển hiệu. Ngoài ra tài liệu cũng bao gồm những
hình ảnh minh họa cụ thể cho từng loại ấn phẩm.
Mục đích chính của Hệ thống nhận diện là tạo nên
nền tảng đảm bảo tính nhất quán trong cách trình bày
thương hiệu trên các ứng dụng khác nhau.