Công trình » Công trình thương mại - dịch vụ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BÌNH AN

Tổng mức đầu tư : 2.500 tỷ

Quy mô :  09 tầng + 01 hầm

Công việc : Hoàn tất Quy hoạch chi tiết 1/500 - Thiết kế cơ sở - Thiết kế kĩ thuật

Đang xây dựng